Privacy Statement

Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling, gevestigd aan Gasthuislaan 38, 2013 TC, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dannis.nu
Gasthuislaan 38, 2013 TC, Haarlem
+31620404608

I. Dannis is de verwerkingsverantwoordelijke van Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling. Hij/zij is te bereiken via info@dannis.nu.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- gespreksverslag in de vorm van aantekeningen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het onderhouden van contact. - Het bieden van een persoonlijk coachtraject. - Beheer van het clientenbestand. - Verrichten van administratieve handelingen zoals planning. - rapporteren aan opdrachtgevers indien van toepassing. - Facturering. - Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen. - Nakomen van wettelijke verplichtingen. - Het voeren van geschillen.

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject of een training. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht, subsidiebewaarplicht en de bewaartermijnen in het kader van de beroepsverenigingen NOBCO en Noloc waarbij ik ben aangesloten.


Delen van persoonsgegevens met derden
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Delen van gegevens met derden met toestemming
Alleen indien van toepassing en na jouw schriftelijk akkoord verstrek ik persoonsgegevens aan je werkgever, huisarts, bedrijfsarts. Eventuele rapportages worden eerst door jou gelezen en akkoord bevonden. Intervisie met collega's is enkel geanonimiseerd.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dannis.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mijn persoonlijke aantekeningen vallen buiten het inzagerecht. Wel mag je mij op elk moment verzoeken mijn aantekeningen over jouw traject te wissen.

Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dannis stress burn-out begeleiding/Dannis coaching counselling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dannis.nu.